Skolens ABC

A

Alkohol:

Er forbudt på Reventlow Lille Skole – undtagen ved sociale arrangementer. Her kan voksne over 18 år drikke alkohol.

Anstændig påklædning:

Det er besluttet af forældre, lærere og ledelse at undertøj ikke skal vises, ligesom bare maver ikke er tilladt. Vi foretrækker, at du ikke har hovedbeklædning på indendørs.

Arbejdsweekend:

Alle forældre forventes at deltage i mindst en arbejdsweekend pr. skoleår. Man kan også hjælpe på andre måder, f.eks ved at sidde eksamensvagt, sidde i legepladsudvalget, kørsel til arrangementer eller andet. Der forventes 5 arbejdstimer pr. familie pr. skoleår. Man kan som familie også vælge at betale 2 x 250 kr. for ikke at hjælpe i løbet af året.

Regningen for dette sendes ud fra kontoret i juni måned.

B

Bestyrelse:

Reventlow Lille Skoles bestyrelse består af flg:

Formand: Mette Kruse Jørgensen

Næstformand: Camilla Holse

Medlem: Lone Damkjær

Medlem: Sofie Schrubhole

Medlem: Michael Søgård Jensen

Suppleanter: 

1. suppleant Susanne Rasmussen

2. suppleant Stine Saxfjed

Betaling:

Betalinger til skolen sker enten kontant på skolens kontor, Mobilepay 85387 eller via Nordea Bank på reg. 2205 kontonr. 6877480907

Betalinger skal falde senest d. 1. i en måned.

Skolepenge og SFObetalinger betales forud.

Boden:

Boden har åben hver dag. Se opslag på Intra. Det er madmor i samarbejde med eleverne, som sørger for boden. Hver onsdag kan du bestille og betale en “særlig ting”, som du så får om torsdagen til frokost. Bodens overskud går til skolebyt turene.

Bibliotek:

For at kunne bestille og reservere bøger, film, cd´er m.v. i Lolland Bibliotekernes søgebase, skal man være registreret som låner og have en PIN-Kode. Børn under 14 år skal have en forældres underskirft for at kunne få et lånerkort og/eller få tildelt en PIN-kode. Blanket til dette kan fås på kontoret eller ved henvendelse på Lolland Bibliotekerne. Alle elever i 5.klasse og op til 10. klasse skal have både lånerkort og pinkode.

Buddy:

Den første uge man er elev på RLS, har man en buddy. En buddy skal hjælpe med at finde rundt og sørge for, man ikke er alene.

Buskort:

Elever på Reventlow Lille Skole kan få et rejse-skole-bus-kort. Det koster kr. 250,- pr. mdr.
Hvis man har 2 børn koster det kr. 380,-  pr. mdr. 3 børn eller flere koster kr. 570,- pr. mdr.

Kortet kan bestilles på kontoret og det gælder i 5 år, så fremt man går RLS i de 5 år. Kortet afleveres ved ophør.

Kortet gælder til til korteste vej til og fra skole. Der kan tilkøbes en eller flere zoner mod ekstra betaling.

Bøger:

Alle udleverede bøger skrives på udleveringslisten, som underskrives af forældre og elever og returneres til skolens kontor. Ødelagte bøger erstattes med kr. 200,- uanset hvilken bog, der er tale om.

C

Computer:

Elever fra 5.-10. Klasse skal hver dag selv medbringe egen bærbar, opladt computer. Computeren skal være dækket af hjemmets forsikring, da skolen ingen forsikring har til dette formål og der skal være et antivirusprogram, der virker og er fuldt opdateret og firewall skal være slået til. Desuden skal computeren arbejde i forholdsvis højt tempo og indeholde gyldig Officepakke eller tilsvarende. Både Word, Power Point og Excel bruges i undervisningen og i forbindelse med afvikling af eksamen FP 9 og FP 10.

Elever i BH-4. klasse kan bruge skolens I-pads til skolerelateret arbejde og har de selv en computer med, gælder ovennævnte retningslinjer også for disse.

D

Demokrati:

Skolen søger i al undervisning og øvrige handlinger at opdrage eleverne til det danske demokratiske samfund. Dette gøres blandt andet ved, at eleverne er medbestemmende i deres skolehverdag. I den daglige undervisning indgår også demokratiske beslutninger om hvilke materialer, der arbejdes med og især valg af emner. Demokratiet ligger også i andre områder, fx elevrådet og boden.

Faget samfundsfag underviser altid i emnet politik og dansk samfund, så også herigennem får eleverne viden om det danske samfunds opbygning og virke. Når der er valg i Danmark, er der også altid valg på skolen. Vi deltager altid i ungdomsvalget.

Hos de yngste elever tilsigtes også en opdragelse i demokrati. Her kan det være sværere, at få de yngste til at forstå, at flertallet bestemmer. Fx. hvilken leg, der skal leges i klassens tid, eller hvilke film, sang, bog eller andet, der skal undervises i.

E

Eftersidninger:

Bruges, hvis en elev er udeblevet fra undervisningen eller 3 gange har undladt at lave sit hjemmearbejde. Der sendes besked til hjemmet ang. eftersidningens tidpunkt.

Elevråd:

Skolen har et elevråd bestående af elever fra klassetrin 3 – 10. elevrådslærer er Mette Green. Elevrådsformand for skoleåret 2020/2021 er: 

Ny formand vælges i begyndelsen af skoleåret 2020/21.

Energidrikke:

Er ikke tilladt på skolen overhovedet.

Etik:

Etik og moral er en naturlig del af dannelsen på Reventlow Lille Skole.

Evaluering:

Skoleåret 2019-20

Evaluering af skolens samlede undervisning:

Ved hvert skoleårs afslutning evalueres skolens samlede undervisning. Der holdes et møde, hvor bestyrelsesformanden, næstformanden, skolens ledere og skolens lærere deltager. 

På mødet blev der talt, helt naturligt, meget om coronatiden og denne indvirkning på både “eksamen” og på den generelle undervisning. Der blev fx lavet en beregning på, hvor lang tid, det tager, at få en gruppe ind i klassen efter frikvarter. Der går ca. 10 minutter pr gang. Det vil sige pr. dag mindst 50 minutter pr. gruppe. Og det er mange minutter på en uge, hvor der skulle have været undervist.

Evalueringen af den samlede undervisning viste at hos de ældste elever, var stort set alle pensa nået, hvor det hos klasserne op til og med 6. klasse kneb med det sidste. Alle var dog enige om, at hjemmeundervisingen havde medvirket til at nå målet eller nogle tilfælde næsten nå målet.

Der blev også talt om muligheden for at hjemmeundervise i skoletiden fx. til elever med angst eller lignende kunne være en mulighed fremover.

Alle fag står mål med folkeskolens fag i individuel undervisning i både dansk, matematik, engelsk og tysk. Dette kan ind imellem vanskeliggøre, at alle elever bliver 100% klar til eksamen. Disse elevers forældre er orienteret om diverse udfordringer og enige i vigtigheden af at eleven lærer pensum fra enden af og at dette kan give udfordringer til eksamen. En del af disse elever tilbydes også derfor 10. klasse, men i år har ingen af dem valgt dette.

Ligeledes talte vi om, at i dette skoleår har vi sendt mange elever videre til specialtilbud i samarbejde eller uden samarbejde med PPR. Nogle elever har PPR ikke været inde over, da de ikke havde faglige problemer, men sociale. Dette har naturligvis gjort at undervisningen i grupperne er blevet “lettere”, og der er blevet mere tid til de elever, som har brug for ekstra hjælp.

Opfølgning af evalueringen fra sidste skoleår:

Det blev sidste år besluttet at evaluere Grønne dage og Grønne overnatninger, men da vi ikke har haft disse i dette skoleår pga skolebytturen, udsættes den evaluering til skoleåret 20-21. 

1. Opkvalificerede vikarer blev meget aktuelt ved en lærers langtidssygdom. Heldigvis lykkedes det os, at få en uddannet lærer og en lærerstuderende til disse timer.      Der skal også i næste skoleår arbejdes på at have faste og kvalificerede vikarer, i så stort omfang, som muligt.

2. Specialundervisningen er grebet an på en anden måde i dette skoleår pga tilsynet fra UVM. Eleverne har været taget ud af klasserne og undervist i mindre  grupper eller en til en. Dette      viste sig for størstedelen af eleverne ikke at være en god løsning, men for enkelte var det en meget fod løsning. Det er et punkt vi vil have fokus på gennem hele      skoleåret, men også løbende evaluerer på  fx på opfølgningsmøder, skol/hjemsamtaler og på andre møder med forældrene.

3. Matematikken fik en ny lærer i udskolingen og dette har gjort, at matematikken er blevet planlagt bedre og at eleverne har meldt tilbage de pludselig forstår              matematikforklaringerne i klassen. Eleverne har fået mange basale kundskaber på plads, men der er stadig et stort arbejde forude for nogle af eleverne.

Der tales om brugen af test og virkningen af disse på lærerne og på eleverne. Det besluttes at lægge vægt på dette område i kommende skoleår og evaluere dette ved skoleårets slutning.

Plan for evalueringen i løbet af skoleåret 2020-21

Det besluttes, at der næste skoleår skal evalueres løbende på:

1. Brugen af tests i dansk og matematik. Skolen bruger standardiserede test. (Det er især testlærer og skoleledelsen, der har ansvaret for denne opgave. Der sendes      også en ansat på testlærerkursus.)

2. Sprogundervisningen generelt. Altså både dansk, tysk og engelsk. (Ansvaret er ledelsens.)

3. Specialundervisningen og herunder især støtteundervisningen, som indeholder nyt personale. (Det er ledelsens opgave).

4. Grønne Dage og Grøn Overnatning

Skoleåret 2018-19

Ved årsafslutningen af skoleåret  2018/19 blev følgende noteret:

Det er udvalgets holdning, at undervisningen står mål med folkeskolens undervisning. RLS har dog flere emnedage i form af Grønne Dage og Grønne Overnatninger. Disse dage tildeles hver gang et fag eller flere fag og derfor er disse dage stadig undervisning. Mange af eleverne huske endnu bedre den undervisning, som de lærer ude af klasseværelset, og der tales om, hvorvidt disse dage skal udvides. Det besluttes dog, da vi skal på en samlet Bornholmertur med hele skolen, at vi fortsætter, som vi har planlagt for det nye år med færre Grønne Dage og Overnatninger.

Alle fag står mål med folkeskolens fag i individuel undervisning i både dansk, matematik, engelsk og tysk. Dette kan ind i mellem vanskeliggøre, at alle elever bliver 100% klar til eksamen. Disse elevers forældre er orienteret om diverse udfordringer og enige i vigtigheden af at eleven lærer pensum fra enden af og at dette kan give udfordringer til eksamen. En del af disse elever tilbydes også derfor 10. klasse, men i år har ingen af dem valgt dette.

Der har været nogle forældre kommentarer ang. udskolingens matematikundervisning, ligesom denne er påtalt af UVMs tilsyn.

Skolen vikarundervisning har lidt en del under, at vi ikke har kunnet skaffe nok kvalificerede vikarer eller at dem vi har, blev syge.

Plan for opfølgning af evaluering:

1. Der skal arbejdes ihærdigt på at finde flere kvalificerede vikarer.  (Ansvaret er ledelsens og der lægges opslag op på hjemmesiden med det samme).

2. Der skal afsættes så mange timer, som muligt, til specialundervisning. På RLS kaldet jumpertimer. (Ansvaret er ledelsens)

3. Der skal findes en anden løsning på matematikundervisningen. (Ansvaret er ledelsens, ligesom de skal handle på dette)

Næste skoleår 2019-20 evalueres igen på den samlede undervisning, ligesom Grønne Dage og – overnatninger også evalueres. 

Skoleåret 2017/18

I skoleåret 2017/18 er skolen Grønne Dage og Grønne Overnatninger blevet evalueret. Evalueringen er sket gennem spørgeskemaer til skolens lærere og enkelte elever, som blev udtrukket ved lodtrækning. Resultatet er sammenfattet af skolens daglige leder. Resultatet af evalueringen var at disse dage skal bibeholdes i det kommende skoleår, da evalueringen viser, at eleverne har stort fagligt udbytte af disse timer. Det viste sig også under evalueringen, at skolens lærere fik stort fagligt input af dette tiltag. De sociale forbindelser på tværs af grupperne styrkes også gennem disse ture, hvor eleverne ofte er sammen andre end klassekammeraterne.

Skolens Grønne Dage og Grønne Overnatninger evalueres igen i skoleåret 2019/2020.

I skoleåret 2018/19 skal undervisningen i indskolingen evalueres med et spørgeskema til elever, lærere og forældre.

F

Facebook:

Skolen har en facebookgruppe der er fælles for alle med tilknytning til RLS. Denne er en lukket gruppe for alle nuværende og tidligere elever, forældre og ansatte. Gruppen hedder Reventlow Lille Skole https://www.facebook.com/groups/31555932878/ denne gruppe er naturligvis frivillig at deltage i.

Ferielukket:

Skolen og SFOen er lukket i ugerne 28, 29 og 30 i sommerferien.

Skolen og SFO er lukket mellem jul og nytår.

Fælles Mål:

Skolens lærere følger Undervisningsministeriets fagplaner “Fælles Mål”. Hvert år laves årsplaner for alle fag og klassetrin. Disse planer er lærerens arbejdsværktøj og samtidig kan forældre, ledelse og andre følge med i planen for undervisningen. Disse findes her. Årsplaner tager udgangspunkt i både Fælles Mål, men også i Undervisningsministeriets vejledende læseplaner.

Forældremøde:

Afholdes én gang om året. På mødet deltager klasselærer, skoleleder og bestyrelsesrepræsentant. Datoerne for mødet kan ses i kalenderen, som ligger på skolens Intra under punktet kalender. Kalenderen er også udleveret ved skoleårets start til alle hjem.

FP8, FP9 og FP10

Reventlow Lille Skole afholder FP9 og FP10 i maj/juni måned. Der afholdes prøver for både 8., 9. og 10. klasse. Målet med skolens undervisning er udover at forberede til FP9 og FP10 samt at forberede eleverne på et selvstændigt liv i et frit og folkestyret Danmark.

Fripladsansøgning:

Der kan søges om hel eller delvis friplads. Det betyder nedsættelse af skolepengene. Der søges på et stykke papir, som kaldes fripladsansøgning. Der kan søges indtil 31. august. Ansøgningen afleveres på kontoret. Kontoret sender ansøgningen til Fordelingssekretariatet (et fælles kontor for alle frie skoler), og disse beslutter fripladsandel baseret på indkomstoplysninger, som de trækker fra Skat.dk  Da der ofte er mange ansøgere i Danmark i forhold til det bevilligede beløb, kan man ikke være sikker på at få maksimalt beløb. Som eksempel fik skolen i dette skoleår 23 % af behovet dækket.

Selvom der ydes maksimal friplads vil skolepengene være min. Kr. 250,- pr. elev.

Friplads gælder først fra 1. september – derfor betales altid fuld pris i august måned.

Frugtordning:

Alle elever får hver dag tilbudt et ½ stykke frugt og en grovbolle/knækbrød i 9 frikvarteret. Frugt og brød spises lige inden frikvarteret.

Der er også lidt frugt/knækbrød eller andet kl. 14.05 til de elever, som skal have timer til kl. 15.00

Fælles Mål:

Skolen følger  Undervisningsministeriets Fælles mål, og vejledende læseplaner.

http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetal-og-overgange/Faelles-Maal/Om-Faelles-Maal

Færdselslærer:

Mette Green

SKS (skolestarts elever):

Skolestartseleverne, starter 1. april med både undervisning og leg på skoleskemaet.Tilmelding til Skolestart kan ske altid på kontoret. Ring evt. til 54616626 eller 61664920.

Førstehjælp:

Alle elever undervises i førstehjælp, og fra 7. klassetrin i livredende førstehjælp. Dette gøres minimum hvert 3. år.

Førstehjælpslærer:

Mette Green

G  

Generalforsamling:

Afholdes hvert år i april. 

Læs referat af generalforsamlingen 2020 her:

Referat generalforsamling, mandag d. 22. juni 2020.06.24
1. Velkomst ved bestyrelsesformand Mette Kruse Jørgensen.
2. Valg af referent – Pia Carlsen.
3. Valg af dirigent – Stine Saxfjed.
4. Der er indkaldt og sendt dagsorden rettidigt – dette godkendes.
5. Bestyrelsesformand, Mette, fremlægger beretning.
6. Skoleleder, Mette Green, gennemgår det reviderede regnskab – dette godkendes. Regnskabet er offentligt tilgængeligt og kan ses på skolens kontor.
7. Skoleleder, Mette, fremlægger budgettal for det kommende år. Der er ingen planlagte arbejder. (Det nævnes, at flere af vinduerne på skolen forventes udskiftet i 2022)
8. Tilsynsførende Calle Nørvig kunne desværre ikke deltage ved mødet i aften. Hans tilsynsrapport er tilgængelig på intra, og der kan altid stilles spørgsmål til Mette om denne, hvis der er noget man er i tvivl om. Calle har ikke noget at udsætte på RLS, men har udelukkende ros til skolen. Der er altid tilsyn fra UVM, undervisningsministeriet. Pt er dette skærpet og lidt længere varende pga Covid -19. Ditte og Camilla fra UVM deltager i mødet.
9. Valg:
a) Stemmetællere: Morten Borg og Benny Green
b) Valg af bestyrrelsesmedlemmer. Der er fuldmagt fra Bettina som modtager genvalg, samt besked fra Diana som gerne vil stille op ved valg af bestyrrelsesmedlemmer. Desuden stiller Michael Søgren Jensen, Camilla Holse og Sofie Schrubsole op. Der er 8 stemmeberettigede deltagere. Flg. vælges, i vilkårlig rækkefølge: Camilla Holse, Sofie Schrubsole og Michael Søgren Jensen.
c) Valg af suppleanter: Både Susanne Kjær og Stine Saxfjed modtager genvalg. Der er 8 stemmeberettigede deltagere. Flg. Vælges, i vilkårlig rækkefølge: Susanne Kjær og Stine Saxfjed.
d) Valg af revisor. Trekroner Revision modtager genvalg og vælges.
e) Valg af repræsentanter til sundhedsudvalget. I sundhedsudvalget sidder i forvejen en repræsentant fra de ansatte og skolens ”madmor”. Forældrerepræsentanter er: Lone Damkær, Sofie Schrubelsole og Pia Carlsen.
10. Evt: der er ingenting under dette pkt.

Grøn Dag:

Er en undervisningsdag uden for skolen. Det kan være på stranden, i skoven, et virksomhedsbesøg, museumsbesøg eller et andet sted – der er mødepligt. Der er Grøn Dag flere dage om året. Skolens sundhedspolitik følges også på disse dage. Der kan dog gives tilladelse til at have penge med til en is eller lidt slik. Dette gives af klasselæreren.

Grøn Overnatning:

Én overnatning med klasselærer – kan være i telt, shelter eller lignende. Der undervises, laves bålmad o.l. Man medbringer selv sovepose, tøj, liggeunderlag, service, krus og bestik – der er mødepligt. Skolens sundhedspolitik følges også på disse dage. Der kan dog gives tilladelse til at have penge med til en is eller lidt slik. Denne tilladelse gives af klasselæreren.

Gårdvagter:

Der er én gårdvagt i alle frikvarterer. Et opdateret skema over gårdvagter hænger på lærerværelset og flere steder på gangene.

H

Husgerning/Madkundskab:

Husgerning gives, når der er plads i skemaet. Husgerning indeholder også bålmad, da dette bruges til Grønne Overnatninger. Husgerning hedder nu Madkundskab.

I  

Idræt:

Til idræt skal der medbringes håndklæde og idrætstøj passende til årstiden. Efter idræt skal eleverne tage bad. Der kan laves særaftaler, hvis der er særlige behov. Elever, som undlader at medbringe idrætstøj, sættes til andre opgaver. F.eks. fejning, rengøring eller andet.

Indmeldelse:

En ny elev indmeldes på den indmeldelsesseddel, der findes på hjemmesiden under Download.

Indmeldelsesgebyr:

Et gebyr på kr. 700,- pr. elev-indmeldelse, som ikke betales tilbage.

Intra:

RLS bruger Intra til al skriftlig kommunikation mellem hjem og skole/lærere, blandt andet lektieopslag og ugebreve. Det er både for personale, elever og forældre. Det kræver mail at logge sig på. Din e-mail tages fra indmeldelsessedlen og der sendes en kode til dig.

Forældre og elever fra 5.-10. kl. skal logge ind mindst én gang om dagen.

Sygdom meldes via Intra, da personalet ikke må modtage helbredsoplysninger på andre måder.

J

Julebazar/-fest:

Dette er en fast tradition omkring 1. december. Den præcise dato ses i kalenderen.  Alle klasser og SFOen har en bod, hvor de tjener penge til klassekasserne.Der er mulighed for at købe mad, juledekorationer osv. 

Det er muligt for folk med tilhørsforhold til skolen at få en bod. Man betaler halvdelen af sit overskud til skolens elevråd.

Jumper:

Jumper er skolens specialundervisning. Specialundervisning gives til én til fire elever af gangen. For at få specialundervisning skal man have store faglige og/eller adfærdsmæssige udfordringer og PPR skal inddrages med test osv. Skolen kan baseret på de halvårlige test vurdere, at specialundervisning i en kortere periode er nødvendig. Disse timer kaldes lektiecafe, jumper eller Ordcafe.

K

Kalender:

Viser alle skoleaktiviteter i skoleåret. Kalenderen uddeles til alle hjem ved skolestart.

Karakterer:

Der gives karakterer fra og med 3. kl.
Fra 3.-6. kl. gives der fra udmærket til mindre tilfredsstillende.
7.-10. kl. gives der karakter fra 12 skalaen. -03, 00, 02, 4, 7, 10, 12 (Der udleveres nærmere forklaring på karaktererne på kontoret)

Karaktererne gives op til 2 gange årligt for 3.-7. kl. Mens 8.-10. kl. får karakterer 3 gange årligt. Se datoerne i kalenderen.

Karaktergennemsnit for 9. kl. og 10. kl. i skoleåret 2017/18: 4,3

Klassekvotient:

Normalt maks. 18 elever pr. gruppe, kan dog ændres ved søskendegaranti til maks. 20 elever pr. gruppe.

Kontoret:

Har åbent for telefonisk henvendelser mandag, tirsdag og torsdag kl. 9-12. Vi betræber os altid på at tage telefonen, hvis vi kan – også uden for disse åbningstider.

Kontorets tlf. nr.: 54 61 66 26

L

Leder:

Mette Green mobilnummer 61 66 49 20

Legepatrulje:

På RLS er en gruppe elever uddannet til legepatrulje. Disse elever sætter lege i gang i det store frikvarter. Legepatruljen styres af elevrådet. I skoleåret 2018/19 har ingen ønsket at være Legepatrulje.

Legetøj:

Reventlow Lille Skole har legetøj, som kan benyttes i frikvartererne. Du skal naturligvis rydde op efter dig selv – og nogle gange også efter andre.

Eget legetøj inklusiv diverse spillemaskiner medbringes i skole på eget ansvar.

Lejrskole:

Hvert år rejser 9.-10. klasse på lejrskole i foråret. Klassen beslutter sammen med skoleleder og pedel, hvor de rejser hen. Det er skoleleder og pedel, der rejser sammen med eleverne.

Lektier:

Forventes lavet – lærerne kan kontaktes ved tvivlspørgsmål frem til klokken 18:00. Der kan også sendes besked via Intra.

Lektier kan ses på Intra eller i elevens bog med dato. Der skal laves minimum 15 minutters matematik og 20 minutters læsning til hver dag. Det vil sige, hvis man ikke har lektier på Intra , så SKAL man både læse og lave matematik.

Ligestilling i den øverste ledelse:

Bestyrelsen har det mål ved konstitueringen at sikre en ligelig fordeling af mænd og kvinder i bestyrelsen i det omfang, vedtægterne tillader det.

Lommeregner:

Fra 2. klasse skal eleverne bruge en lommeregner. Det kan bare være en billig en. Fra 5. klasse skal eleverne bruge en rigtig lommeregner. Skolens matematiklærere anbefaler en Texas. 

M

Madordning:

Reventlow Lille Skole har en madordning, hvor der hver dag tilbydes et måltid sund mad til eleverne. Dette koster ikke ekstra, men er gratis og er ikke en del af skolepengene. Maden laves af vores dygtige madmor Maibritt Rasmussen. Tirsdag og fredag smører eleverne selv deres rugbrødsmadder, da madmor har nedsat tid. Eleverne spiser sammen med deres klasselærer.

Den gældende kontrolrapport ligger på forsiden.

Madmor:

Maibritt Rasmussen tlf. 60 60 74 08

Mobiltelefoner:

Afleveres i en kasse i morgensamlingslokalet hver morgen. Mobiltelefoner medbringes på eget ansvar. Eleverne i den ældste gruppe afleverer deres mobiltelefoner i klassen og må tage deres telefoner i frikvarterne, men skal sætte dem tilbage ved timens start.

Mobning:

Det er forbudt at mobbe på Reventlow Lille Skole.
Det er før sket, at elever er smidt ud pga. mobning!

Mødepligt:

Der er mødepligt til undervisningen, når man er elev på Reventlow Lille Skole. Der skal gives skriftlig besked fra forældre/værger ved fravær. Søger man fri for undervisningen for én dag er det hos klasselærer. Søger man fri for flere dage er det hos skoleleder. Alt søges på Intra.

N

Nød:

Alle på skolen er forpligtiget til at hjælpe, hvis nogen er i nød eller kommet til skade. Alle lærer derfor førstehjælp.

O

Oprydning:

Alle elever skal rydde op efter sig selv. Nogle gange er man også nødt til at hjælpe med fællesoprydning.

Ordcafe

Dette er specialundervisning for elever, som er testet ordblinde og som modtager undervisning i hvordan de skal bruge deres hjælpemidler.

Overgangsfrekvens:

Hvor mange forsætter videre til ungdomsuddannelser fra Reventlow Lilleskole? Se her.

P

Praktikskoleprofil:

Reventlow lilleskole har en uddannelsesplan for praktikanter.

Vores forventninger til den studerende:

Engagement

 • At den studerende er bekendt med kompetencemålene for det konkrete praktikniveau
 • At den studerende har overvejet hvilke ønsker og udfordringer, der skal indfries i praktikperioden
 • At den studerende forholder sig interesseret, spørgende og undrende til det pædagogiske arbejde
 • At den studerende overholder aftaler
 • At den studerende overholder regler om syge-/raskmelding
 • At den studerende overholder tavshedspligten

Forberedelse og evaluering

 • At den studerende i god tid aftaler møde med praktiklærer inden praktikstart
 • At den studerende har overvejet praktikkens indhold under hensynstagen til klassens årsplan og Fælles Mål
 • At den studerende er forberedt til møder og undervisning

Deltagelse i skolens hverdag

Den studerende deltager udover undervisning også i lærernes andre arbejdsområder som:

 • Møder (forældremøder, personalemøder osv.)
 • Skole/hjem-samarbejde
 • Tilsynsopgaver
 • Konfliktløsning
 • Den studerende er minimum på skolen 30 timer pr. uge

Praktikkens kompetenceområder

Kompetenceområde 1: didaktik

Kompetenceområde 2: klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

Pedel:

Benny Green tlf. 60 19 74 85

Penalhus tjek: 

Der tjekkes penalhuse jævnligt. Et penalhus skal som minimum indeholde 3 spidsede blyanter, to kuglepenne, farveblyanter, en lineal, en saks, blyantspidser og et viskelæder. Efter 3. klasse skal penalhuset også indeholde en vinkelmåler og en passer. Efter 5. klasse skal der også være en lommeregner.

Prisliste:

Prisliste ses under fanen “Om Skolen”/”Prisliste”. 

PPR:

Pædagogisk psykologisk rådgivning – er et kommunalt kontor, som står for testning af faglige- og adfærdsproblemer. PPR stiller skolepsykologer, talepædagog, ergoterapeut og læsekonsulenter til rådighed, hvis eleverne indstilles til dette fra skolens side. 

PPRC-Lolland 

Navnet på Lollan Kommunes center for pædagogisk, psykologisk rådgiving.

Påklædning:

Husk fornuftig påklædning efter vejret. Dette gælder også fodtøj.

Q

R

RLS Games:

Dette er en tradition, som afholdes hvert år onsdag og torsdag i skoleårets sidste uge op til sommerferien. Eleverne dyster i grupper i forskellige aktiviteter/dicipliner under et overordnet emne. Vi har været Indianere/Cowboys, Vikinger og meget andet. RLS Games er en del af Grøn Overnatning. RLS Games afsluttes med forældreafhentning. Resultatet af dysterne afsløres den allersidste dag før sommerferien og vinderne får et diplom ophængt på skolen.

Rygning:

Er ikke tilladt på Reventlow Lille Skoles matrikel. Det er forbudt ved lov i Friskoleloven. Der er INGEN, der må ryge på skolen. En elev har IKKE tilladelse til at forlade skolen for at ryge. Rygning trods forbud medfører advarsel.

S

SFO:

SFO : priser

15 timer koster 475,- kroner (op til 4. klasse)
Fuld tid koster 625,- kroner (op til 4. klasse)

15 timer koster 625,- kroner (fra 4. klasse og op)
Fuld tid koster 775,- kroner (fra 4. klasse og op)

SFO : Ind- og udmeldelse

Inmeldelse skal ske skriftlig til kontoret.

Udmeldelse skal ske skriftlig til kontoret.

Der meldes ud med en hel måneds varsel – det vil sige, hvis man udmelder den 14. december betaler man SFO til og med den 31. januar.

Slik og søde sager:

Er ikke tilladt i skoletiden.

Skole/hjem samtaler:

Afholdes 2 gange om året. På mødet deltager klasselærer, dansk/matematiklærer, forældre og elev. Der indkaldes til skole/hjemsamtaler af klasselærer. Datoerne kan ses i skolens kalender.

Skolens fødselsdag:

Fejres hvert år i begyndelsen af september. Den endelige dato ses i kalenderen. Der sælges der lodder til det store fødselsdagslotteri og dagen sluttes af med et kæmpe kagebord.

Skolen tager gerne imod præmier til lotteriet og kager til kagebordet.

Skolepenge:

Skolepengene for Børnehaveklasse til 10. klasse udgør 800 kr. pr. måned i 12 måneder fra 1. august til 31. juli. Når man forlader skolen ved udgangen af et skoleår, betaler man stadig for juli måned.

Sociale Klausuler:

Skolens ledelse har det mål, at minimum 3,5% af beskæftigelsen på skolen varetages af ansatte med særlige behov. Det kan for eksempel være medarbejdere i flexjob, arbejdsprøvning, situationsafklarende praktik eller medarbejdere med fysiske eller psykiske handicap.

Sodavand og energidrikke:

Er ikke tilladt i skoletiden.

Spisning:

Alle elever SKAL spise mad hver dag. Madordningen er et tilbud – kan man ikke lide maden, SKAL forældrene sørge for madpakke.

Eleverne spiser i fælles madsal sammen med kammeraterne og klasselærer.

Standpunktsmeddelselse:

Børnehaveklassen til og med 2. klasse får 2 gange om året standpunktsmeddelselse. Denne indeholder elevens faglige og sociale standpunkt.

Sundhedsplejerske:

Kommer på skolen hvert år og tilser eleverne hvert andet år.

Forældre kan bede om samtaler med sundhedsplejersken. Skolens sundhedsplejerske kan kontaktes gennem Lolland kommune. Skolens sundhedsplejerske hedder Pernille Rasmussen. Du skal skrive til Pernille på Intra.

Sutsko:

Reventlow Lille Skole har sutsko-ordning på våde og kolde dage.

Søskenderabat:

2. barn koster 350,- kr. ekstra (i alt for 2 børn kr. 1150,-)
3. barn koster 200,- kr. ekstra (i alt for 3 børn kr. 1350,-)
alle børn derefter betaler hver 50 kr. pr. mdr ( ialt for 4 børn kr. 1400,-)

T

Tandlæge:

Tandplejen bruger nu borgerbooking. Du kan booke en på https://tandplejen-booktid.lolland.dk.

Forældre skal selv sørge for at aftale tider og transport frem og tilbage til tandlæge.

Prøv at få en tid udenfor skoletid.

Tilsyn:

Skolens tilsyn varetages af den forældrevalgte Calle Nørvig, som er skoleleder på Holbæk Lille Skole

Calle er valgt på generalforsamling i 2015 for en 4 årige periode.

Timetal:

Vi følger UVMs vejledende timetal – dog har vi lidt mere biologi, geografi og natur og teknik, fordi vi har de Grønne dage og Grønne Overnatninger. Historie, dansk og natur og teknologi er også en stor del af vores Grønne Dage og -overnatninger, derfor har vi ikke helt så mange historietimer på selve skemaet.

Trivsel

Se undervisningsmiljøundersøgelse

Turbuddy:

Alle elever har en turbuddy. En turbuddy er en man følges med, når klassen er på tur. Så har man altid en ven.

U

Uddannelsesprofil for praktikanter:

Uddannelsesplan for praktikanter på Reventlow Lille Skole

Reventlow Lille Skole er en lille privatskole, der ligger 4 km fra Søllested. Vi har elever fra Nakskov, Søllested, Rødby, Maribo samt de mindre landsbyer i nærområdet. Vores fundament bygger på dannelse og tillid, og vores læringsmiljø bygger på den enkelte elev og læringsstile. Vi har en klassekvotient på max 18 elever pr. gruppe.

For mere information læs mere på vores hjemmeside: https://www.rls-lolland.dk/

Vores forventninger til den studerende:

Engagement:

 • At den studerende er bekendt med kompetencemålene for det konkrete praktikniveau
 • At den studerende har overvejet hvilke ønsker og udfordringer, der skal indfries i praktikperioden
 • At den studerende forholder sig interesseret, spørgende og undrende til det pædagogiske arbejde
 • At den studerende overholder aftaler
 • At den studerende overholder regler om syge-/raskmelding
 • At den studerende overholder tavshedspligten

Forberedelse og evaluering:

 • At den studerende i god tid aftaler møde med praktiklærer inden praktikstart
 • At den studerende har overvejet praktikkens indhold under hensynstagen til klassens årsplan og Fælles Mål
 • At den studerende er forberedt til møder og undervisning

Deltagelse i skolens hverdag:

Den studerende deltager udover undervisning også i lærernes andre arbejdsområder som:

 • Møder (forældremøder, personalemøder osv.)
 • Skole/hjem-samarbejde
 • Tilsynsopgaver
 • Konfliktløsning
 • Den studerende er minimum på skolen 30 timer pr. uge

Praktikkens kompetenceområder:

 • Kompetenceområde 1: didaktik
 • Kompetenceområde 2: klasseledelse
 • Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

Læs mere!

Udmeldelse:

Sker skriftligt til skolens kontor. Der meldes ud med en hel måneds varsel, dvs. hvis man udmelder d. 14. december betaler man skolepenge indtil og med 31. januar.

Hvis man har gået på skolen hele skoleåret august til og med juni, betaler man også for juli måned.

Ugebrev:

Klasselærer sender et nyhedsbrev, når der er nyt. Forældrene forventes at læse det fremsendte. Nyhedsbrevet kan ses på opslagstavlen på skolens intranet. 

Undervisningsmiljøundersøgelse

Undervisningsmiljøundersøgelse 0. – 3. klasse

Opfølgning på undersøgelsen

Opfølgning på undervisningsmiljøundersøgelse 0. – 3. klasse

V

Venteliste:

Der er venteliste til klasserne, hvis der er mere end 18 elever tilmeldt klassen. Der er dog særlige regler for søskende.

Vejledende læseplaner UVM

Skolens årsplaner tager altid udgangspunkt i UVMs vejledende læseplaner og Fælles Mål.

Viceskoleleder

Kikki Sandau er skolens viceskoleleder. Kikki Sandau mobil nr. 27501433

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Ødelæggelser

Ødelæggelser betales af den, der ødelægger.

Justitsministeriet har udgivet en folder om børns erstatningsansvar se mere her.

Å

Årsberetning:

Årsberetningen laves af Skolebestyrelsesformand og skoleleder.

Årsplaner:

Skolens lærere følger Undervisningsministeriets fagplaner “Fælles Mål”. Hvert år laves årsplaner for alle fag og klassetrin. Disse findes under fanen “Download”/”Årsplaner”