Vedtægter for den frie grundskole Reventlow Lille Skole

§ 1 Hjemsted 

–>

Reventlow Lille Skole er en selvejende , uafhængig grundskole med hjemsted i Lolland kommune. Skolens adresse: Torebyvej 7, 4920 Søllested.
Registrering: CVR nr. 21662305

§ 2 Formål 

Reventlow Lille Skole har til formål – i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v. – at drive fri grundskole for børn og elever på følgende niveauer: Børnehaveklasse, elever fra 1.-10. skoleår og en skolefritidsordning (SFO).
Stk. 2. Formålet med Reventlow Lille Skoles undervisning er i øvrigt at drive skole i en frisindet ånd på følgende grundlag 

• At give den enkelte elev de rette betingelser for udvikling af personlige evner og egenskaber. 
• At tage hånd om og være udviklende for alle elever og SFObørn – uanset forudsætninger
• At varetage elevernes faglige, kreative, fysiske, sociale og kulturelle videreudvikling.

• At give eleverne en indholdsrig dag, som giver det enkelte barn stof til omtanke og eftertanke. 

• At træne elevernes livskompetencer. 

• At hverdagen skal genspejle en fælles respekt for det enkelte menneske såvel barn som voksen. 
• At være troværdig i samtaler og aftaler.
• At medarbejderne udviser fleksibilitet og imødekommenhed.

• At tage udgangspunkt i den enkelte elevs kunne og formåen. 

• At tilrettelægge undervisningen ud fra det behov og de basale kundskaber hver enkelt har og har brug for. 

§ 3 Bestyrelse og leder 

Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse og er samtidig ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v., og skolens vedtægt, jf. lovens § 5, stk. 5.
Stk. 2. Den daglige pædagogiske ledelse af skolen varetages af skolens leder, jf. lovens § 6, stk. 1.
Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og andet personale, træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen fastsætter beløbsstørrelserne for skolepengene, forældrebetalingen og
skolefritidsordningen samt træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen ønsker at træffe beslutning om.
Stk. 4. Bestyrelsen kan delegere kompetencen til at ansætte og afskedige skolens personale til skolens leder.
Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen. –>

§ 4. Bestyrelsens sammensætning og opgaver 

Bestyrelsen består af fem medlemmer. Bestyrelsens sammensætning består af fem medlemmer valgt af og blandt forældrekredsen efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Valget gælder for en toårig periode. Afgang fra bestyrelsen af de fem forældremedlemmer sker på skift med henholdsvis to og tre medlemmer pr. år – første gang sker udskiftningen ved lodtrækning med e´t medlem efter det første år. Valg af medlemmer til bestyrelsen sker senest den 15. juni – forud for skoleårets begyndelse – med tiltrædelse den 1. august samme år. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 2. Skolens leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær uden stemmeret.
Stk. 3. Desuden deltager lærerrådsrepræsentanten valgt af lærergruppen og tillidsrepræsentanten valgt af personale ansat på Reventlow Lille Skole i bestyrelsesmøderne. Ingen af disse to repræsentanter har stemmeret.
Stk. 4. Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
Stk. 5. Sideordnet med valget af bestyrelsesmedlemmer, pkt. 1, vælges 2 stk. suppleanter. Suppleanternes valgperiode følger bestyrelsesmedlemmernes valgperiode. Suppleanterne optages automatisk i bestyrelsen, hvis en eller flere forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen. Suppleanterne optages ligeledes i bestyrelsen, hvis et medlem af bestyrelsen er fraværende i mere end sammenhængende to måneder – grundet sygdom, bevilget orlov eller lignende.
Stk. 6. Bestyrelsen bør i videst mulig omfang have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.
Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Formanden vælges af bestyrelsens midte. Ved konstitueringen sker valget af formanden skriftligt.
Stk. 8. Næstformanden for bestyrelsen træder i formandens sted ved dennes forfald. I denne situation overtager næstformanden til fulde formandens rettigheder og pligter.
Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være personer, der er registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk. 10. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler og kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.
Stk. 11. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis habilitetsbetingelserne ikke længere opfyldes, jf. lovens § 5, stk. 6, og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. I tilfælde af udtræden i funktionsperioden, f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten. Er dette ikke muligt, skal der vælges eller udpeges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.
Stk. 12. For såvel bestyrelsen som leder og øvrige ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.
Stk. 13. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden for bestyrelsen indkalder til bestyrelsesmøder i det omfang, det findes nødvendigt for at sikre behandlingen af alle spørgsmål vedrørende skolens daglige drift og fremtid. Indkaldelse til bestyrelsesmøderne skal være de øvrige bestyrelsesmedlemmer i hænde senest 8 dage, inden mødets afholdelse. Med mødeindkaldelsen følger formandens forslag til mødets dagsorden. Eventuelle afbud til mødet skal være formanden i hænde senest tre dage inden mødedagen. Bestyrelsesformanden afvikler bestyrelsesmøderne og sørger for, at alle vedtagne beslutninger føres ind i bestyrelsesprotokollen. Protokollen underskrives af mødedeltagerne. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Konstateret inhabilitet skal indføjes i protokollen ved konstateringen.

Stk. 14. Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – drager omsorg for udførelsen af de vedtagne beslutninger.

Stk. 15. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er mødt personligt frem. Vedtagelser træffes med almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, brev eller anden stedfortræder. 

Stk. 16. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget pågældende medlem. 

Stk. 17. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden. 

§ 5 Forældrekredsen 

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrekredsens rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jf. lovens § 38.
Stk. 2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. kapitel 3, § 9, stk. 1-10, samt bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v. 

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at forældrene til børn på skolen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen vælger en eller flere tilsynsførende eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt, jf. §§ 1-4 i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn. 

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for, at forældrekredsen indkaldes til et møde, hvor alene forældrekredsen foretager valg af tilsynsførende og valg af forældrerepræsentanter. Valget skal foretages i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. 
–>

§ 6 Regnskab og revision 

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsrapport, jf. bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler m.v., jf. kapitel 1-4, §§ 1-11 med bilag1.
Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at den udarbejdede årsrapport revideres af statsautoriseret eller registreret revisor ifølge lov om friskoler og private grundskoler m.v., kapitel 5, § 24, stk. 1-4.
Stk. 4. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport samtidig med afgivelse af en tro og love erklæring, der bekræfter betingelserne for deres medlemskab af bestyrelsen. 

Stk. 5. Bestyrelsen vælger selv en revisor, jf. stk. 3.
Stk. 6. Regnskabsafslutning og revision skal være afsluttet senest 1. april – hvert år. Den reviderede og af bestyrelsen godkendte underskrevne årsrapport indsendes til Undervisningsministeriet senest den 15. april – hvert år. 

§ 7 Offentliggørelse af regnskaber m.v. 

Forældre til elever og fastansatte på skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten hertil til andre lige såvel, som den kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives

§ 8 Generalforsamling 

Den ordinære generalforsamling består af forældrekredsens medlemmer foruden bestyrelsens medlemmer og skolens medarbejdere. Stemmeret på den ordinære generalforsamling har forældrekredsen.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet af bestyrelsen udvalgt egnet sted indenfor hjemstedskommunen. 

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes senest den 14. april – hvert år.
Stk. 4. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt – med dagsorden – af bestyrelsen ved udsendelse af almindeligt brev med mindst fire ugers varsel.
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling – i henhold til vedtægten – skal, af medlemmerne indsendes skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag sættes herefter på dagsordnen. Ved indsendelsen skal forslagene have den formulering, hvormed de ønskes sat på dagsordnen. I tilfælde af flere indkomne sammenfaldne forslag, kan formanden for bestyrelsen ud fra en tidsmæssig betragtning vælge at sætte dem samlet på dagsordnen. 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse fremlægges den endelige dagsorden for generalforsamlingen til gennemsyn på skolens kontor sammen med det reviderede regnskab.
Stk. 6. Den ordinære generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden: 


1. Valg af dirigent og stemmetællere samt godkendelse af dagsorden.
2. Bestyrelsesformandens beretning.
3. Gennemgang af det reviderede regnskab.

4. Fremlæggelse af budgettal for det kommende år, herunder planlagte arbejder. 5. Tilsynsførende aflægger beretning. 

6. Beretning fra en evt. støtteforening 
7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt. –>

Stk. 7. Afstemninger på den ordinære generalforsamling kan afholdes, når der fremsættes ønske herom fra de fremmødte eller bestyrelsen. Afstemningerne er vejledende – ikke bindende for bestyrelsen. Afstemningernes vægtning afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, dog ikke for spørgsmål vedrørende vedtægtsændringer, 

køb og salg, pantsætning af fast ejendom samt indgåelse af andre væsentlige købs- og lejekontrakter og nedlæggelse af skolen, der alle forudsætter, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget. Opnås dette ikke, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen er hermed bindende og bestyrelsen skal endvidere enstemmigt vedtage forslaget. Dvs. generalforsamlingen og bestyrelsen i fællesskab træffer disse beslutninger og disse er bindende. 

Stk. 8. Alle tilkendegivelser på såvel den ordinære, som den ekstraordinære generalforsamling skal føres til protokols. Protokollen skal underskrives af generalforsamlingens dirigent.
Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst tre medlemmer heraf ønsker det, når mindst 2/5 af forældrekredsens medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom overfor bestyrelsen, eller når stillede forslag, jf. stk. 7 ikke har kunnet opnå det krævede antal stemmer på den ordinære generalforsamling. Afstemningerne på den ekstraordinære generalforsamling er bindende for bestyrelsen. Formanden for bestyrelsen indkalder til den ekstra-ordinære generalforsamling efter samme retningslinjer, som for den ordinære generalforsamling, dog således, at der er mindst 21 dage mellem to generalforsamlinger. Afviklingen af den ekstraordinære generalforsamling foregår efter samme retningslinjer som for den ordinære generalforsamling dog med undtagelse af de ovenfor – under stk. 7 – nævnte punkter vedrørende vedtægtsændringer, køb og salg m.v. – der alle forudsætter, at 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget. Kan det fastsatte antal stemmer ikke opnås ved den ekstra-ordinære generalforsamling indkaldes der til ny og tredje generalforsamling, hvor den stillede dagsorden accepteres med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. 
–>–>

§ 9 Skolens drift 

Gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge fra eleverne, ved forældrebetaling for skolefritidsordning og eventuelle bidrag fra støtteforeningens medlemmer og andre med interesse for skolen.
Stk. 2. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
Stk. 3. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk. 4. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. – og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over. 

§ 10 Tegningsret 

Skolen tegnes af formanden for bestyrelsen og skolelederen i forening eller e´n af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.
Stk. 2. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse. 

Stk. 3. Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendom, eller ved indgåelse af væsentlige købs- eller lejekontrakter, kræves der underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

§ 11 Nedlæggelse 

Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen.
Stk. 2. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. 

Stk. 3. Umiddelbart efter beslutningen om skolens nedlæggelse skal bestyrelsen orientere forældrekredsen herom – med angivelse af grundlaget for nedlæggelsen. Det er endvidere bestyrelsens ansvar at give såvel de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende som Undervisningsministeriet meddelelse om, at skolen nedlægges. 

Stk. 4. Endvidere påhviler det bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles

Stk. 5. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 6. I tilfælde af skolens opløsning skal den siddende bestyrelse fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. 

Stk. 7. Mulige overskydende midler efter skolens nedlæggelse tilfalder med Undervisningsministeriets godkendelse andre skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grund-skoler m.v. 
–>–>

§ 12 Godkendelse 

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. 

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 27/04-2006 –>–>

Godkendt på bestyrelsesmødet og generalforsamlingen d. 14 / 4 2010

Formand Tina Andreasen Maglehøjvej 193, 4983 Dannemare Næstformand Kim Jansen Skibevej 13, 4930 Maribo –>–>

Medlem Bøje Rasmussen Korterupvej 4, 4920 Søllested

Medlem Christian Lundøe Kirkealle 9, 4970 Rødby

Medlem Bianca Helander Nymarksvej 17, 4900 Nakskov –>